Stanovy klanu Tanková fronta


STANOVY KLANU TANKOVÁ FRONTA

Obecná ustanovení a závazky a práva

Soupis všech ustanovení, závazků a práv členů klanu.

KLAN TANKOVÁ FRONTA [TFCZ] A JEHO AKADEMIE [TFCZA] A ODPOČÍVÁRNA [TFCZV]

Klan tanková fronta je komunitou hráčů World of Tanks Blitz, kteří chtějí zlepšit, nebo stabilizovat svůj výkon ve hře a zároveň nebýt jen pouhými členy klanu, ale být i členy přátelské skupiny lidí stejného zaměření. Zároveň je jeho zájmem výchova kvalitních hráčů a jejich společná komunikace na klanovém discordu, který je k tomuto účelu zřízen. Tanková fronta tímto poskytuje svým členům zázemí, kde mohou komunikovat a poskytovat rady sobě navzájem.

Aby byl zřejmý rozdíl mezi Klanem a Komunitou, je níže uvedena definice těchto pojmů. Není vždy zárukou, že členové klanu jsou i členy komunity, zde se to snažíme změnit.

DEFINICE POJMU KLAN A KOMUNITA

KLAN

Pojmem klan je myšleno společenství hráčů, kteří společně hrají v četách, sdílejí podobné nadšení ke hře a chtějí se společně účastnit akcí, které je možné absolvovat pouze v klanu. Hráči v klanu nemusejí být komunitou. Být členem klanu ovšem neznamená, být členem komunity, ne všechny klany nabízí zázemí svým členům.

KOMUNITA

Komunita je společenství hráčů, kteří sdílejí společný zájem. Na rozdíl od prostého klanu jde ovšem o společenství, které vytváří zázemí pro své členy. Většinou je komunita tvořena členy klanu, kteří nechtějí pouze hrát, ale zároveň zlepšovat své výkony a vzájemně se v této činnosti podporovat. Rovněž je základem každé komunity výchova vlastních členů k lepšímu výkonu a poskytnutí rad novým, nezkušeným hráčům, kteří projeví zájem se zapojit do hry a zlepšovat se, nebo mít alespoň stabilní výkon.

  • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. PRAVIDLA KLANU

1. Ke členům klanu se chováme vždy slušně a s úctou, zároveň se tak chováme i k ostatním hráčům! Každý z nás je vizitkou NAŠÍ komunity.

2. Každému členovi, který o to požádá, bude poskytnuta pomoc! (četa, výcvikové místnosti atd.)

3. Pokud člen ví o tom, že nebude delší dobu hrát, informuje ostatní hráče vzkazem na discordu. Platnost omluvenky je jeden měsíc, pak je nutné ji znovu potvrdit.

4. Každý člen se aktivně zapojí do hledání nových členů.

5. Nikdy nebude žádný člen po jiném vyžadovat přihlašovací údaje k jeho účtu! (Toto bude postiženo okamžitým vyloučením z klanu!)

6. Hráči budou preferovat klanové čety. Je ovšem nutné, aby s četou souhlasili oba hráči.

7. Neomluvená neaktivita delší než 10 dní = automatické vyloučení z klanu. V akademii je neaktivita bez omluvy 15 dní.

8. Veškeré informace a důležité věci k řešení, se budou projednávat pouze na discordu. Chat ve hře je k tomu nevhodný a nelze také informovat členy akademie.

1.2. DODATKY

1. Vstup do klanu.

Vstup do hlavního klanu Tanková fronta se děje na pozvání velení. Akademie byla zřízena pro lepší výběr hráčů, kteří chtějí postoupit do hlavního klanu, zároveň však funguje jako samostatná komunita s vlastním velením. Akademie trvá nejméně měsíc (30 dnů) a pokud není vidět jasný posun směrem nahoru, nebo není výkon alespoň stabilní, bude takový hráč vyloučen z akademie. Doba setrvání v akademii není časově omezena, pokud hráčpodává stabilní výkon.

2. Členství ve více klanech

Členství ve více klanech je možné pouze po konzultaci s velením klanu.

3. Důležitá rozhodnutí

Každé důležité rozhodnutí je celoklanová záležitost! Pokud se chcete přihlásit do turnaje, informujte o tom členy klanu na discordu v sekci "Turnaje", přidejte soupis hráčů, kteří se turnaje hodlají účastnit. Taková věc se musí prodiskutovat, jde o renomé celého klanu!

Akademie má v tomto výjimku, je povinné ohlásit přihlášení do turnaje, informovat o tom členy ve výše zmíněné sekci, přidat soupis hráčů, kteří se turnaje účastní a později také přidat výsledek turnaje. Diskuse není nutná.

4. Reprezentační tým

Reprezentačním týmem se rozumí družstvo hráčů, kteří se hodlají závazně účastnit turnaje. Pokud se někdo přihlásí do turnaje, je jeho přihláška závazná a není možné se turnaje neúčastnit! Výjimkou jsou pouze závažné důvody a očekává se, že dotyčný poskytne patřičné vysvětlení, či omluvu.

4.1. Povinnosti reprezentantů

4.1.1. Reprezentant má povinnost se účastnit všech tréninků a následně turnaje. Pokud ví, že se nebude moci zúčastnit, musí se omluvit v příslušném kanále na discordu.

4.1.2. Vícerá neúčast na tréninku, je důvodem k vyloučení z reprezentačního týmu.

4.1.3. Reprezentant bude vždy připojen na příslušný hlasový kanál, na discordu a bude poslouchat rozkazy velitele turnaje, případně výcviku.

4.1.4. Veškeré diskuse během bitvy při turnaji se zakazují! Výjimkou je přivolání pomoci či drobné upozornění na nebezpečí.

4.1.5. Diskuse stran taktiky se budou vést mimo bitvu! Jde o udržení pořádku a disciplíny během výcviku či turnaje.

4.1.6. Reprezentant se musí přizpůsobit taktice velitele výcviku/turnaje. Toto přímo souvisí s body 4.1.4 a 4.1.5.

4.1.7. Velitele výcviku/turnaje může odvolat pouze velitel klanu, a to jen dodatečně, během turnaje to již není možné. Pokud se velitel neosvědčí již v průběhu výcviku bude odvolán okamžitě.

4.1.8. Od reprezentanta se očekává maximální nasazení stejně jako znalost svého stroje a jeho maximální vybavenost.

  • ZÁVAZKY KE KLANU

Seznam základních závazků ke klanu. Stanovy dále určují ještě další závazky, které jsou dále podrobněji vysvětleny.

2.1. Každý člen se zavazuje, že bude aktivní ve hře.

2.2. Návštěva discordu každý den.

2.3. Členové klanu nesmí vynášet informace o fungování a struktuře klanu.

2.4. Každý člen se zavazuje dodržovat Pravidla klanu.

2.5. Povinností každého člena je dodržovat stanovy klanu.

2.6. Očekává se loajalita ke komunitě i ke klanu.

2.7. Každý člen se aktivně zapojí do hledání nových členů. (Jde přímo o pravidlo klanu!)

3. PRÁVA ČLENŮ KLANU

Seznam práv členů klanu. Stanovy dále určují ještě další práva, která jsou níže podrobněji vysvětlena a popsána.

3.1. Členové mají právo volebního hlasu při rozhodování o důležitých otázkách týkajících se klanu.

3.2. Členové mají právo požádat o pomoc ve hře a ostatní pomoc, plynoucí z Pravidel klanu.

3.3. Každý člen klanu má právo se vyjadřovat k chodu klanu, avšak platí subordinační postup. (Tzn. případné dotazy, stížnosti se řeší směrem nahoru, hráči-zástupcům velitele, zástupci velitele-veliteli. Stížnosti na zástupce velitele jsou řešeny na základě písemného podkladu zaslaného jako PM veliteli klanu na discordu. Nedodržení subordinačního postupu nebo jeho porušení je považováno za neopodstatněné a nebude na něj brán zřetel.)

3.4. Každý člen má právo opustit klan, musí si být ovšem vědom, že tento krok je nevratný a zpětně neodvolatelný! Pokud tedy hráč opustí klan dobrovolně, je jeho návrat vyloučen. (Výjimkou je pouze opuštění klanu za účelem založení nového klanu, který přímo bude souviset s klanem Tanková fronta. Hráč se pak může bez sankce vrátit do kmenového klanu a nebude mu v tom bráněno.)

3.5. Členové mají právo požádat o přestup do "klanové odpočívárny".

3.6. Členové mají právo navrhnout vyloučení jiného člena z klanu/komunity. Taková žádost musí být opodstatněná, podložená důkazy a bude též řádně projednána na discordu v kanále #veleni. Předkladatel bude pozván do tohoto kanálu, předloží důkazy a důvod žádosti o vyloučení jiného člena. Na základě těchto informací proběhne diskuse, kde se vyjádří nejméně tři členové vedení v aktivní funkci (tzn. že toto rozhodnutí nemohou učinit čestní velitelé, ačkoliv na jejich názor může být brán zřetel). Pokud to situace vyžaduje, bude přizván k diskusi i člen, jenž má být vyloučen. Jsou-li důkazy a důvod/y k vyloučení dost závažné, nemusí k tomu dojít. Dle míry provinění bude postupováno podle seznamu sankcí.

POZOR!!! Pouhá žádost, nikterak podložená, nedává členům právo požadovat po vedení vyloučení jiného člena, byť by ho do klanu sám přivedl!

Pokud je hráč jednou přijat do klanu Tanková fronta, vztahují se na něj všechna práva a povinnosti člena komunity, vzhledem k tomu ho nelze vyloučit pouze na základě žádosti a bez pádných důvodů.

Řešení osobních sporů, tedy sporů z reálného života nesouvisejících s fungováním klanové komunity, nepřísluší do kompetencí vedení klanu, ani veliteli klanu a takové spory vedení klanu nebude řešit nikdy! Člen komunity nemá právo takové jednání po vedení požadovat! Bude-li člen na řešení trvat a stavět velení klanu před rozhodnutí "buď já, nebo on", velení klanu hráči poděkuje za vše, co pro klan udělal a umožní mu odchod na základě jeho rozhodnutí dle práv členů klanu bod 3.4. Hráče nelze v klanu držet proti jejich vůli.

4. PODMÍNKY PŘIJETÍ DO AKADEMIE [TFCZA]

4.1. Do akademie klanu Tanková fronta může vstoupit kdokoli, kdo má zájem zlepšovat svou herní techniku, být přínosem pro členy akademie a chce případně vstoupit, na pozvání, do hlavního klanu Tanková fronta.

4.2. Vstup není omezen věkem.

4.3. Žadatel o vstup do akademie musí splňovat tyto požadavky:

Více než 200 bitev

WR 40 % a vyšší

Průměrné poškození nejméně 150

Vozidla nejméně třetí úrovně

4.4. Od hráče se očekává, že bude usilovně snažit zlepšit své herní umění a zároveň bude aktivní na klanovém discordu.

4.5. Akademie rovněž slouží k přesunu hráčů z hlavního klanu, kteří nesplňují, nebo přestali splňovat, minimální požadavky pro přijetí, nebo je jejich aktivita ve hře, fóru, nebo na discordu nepravidelná. Tito hráči mají možnost později znovu vstoupit do hlavního klanu, pokud splní minimální požadavky pro přijetí.

5. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KLANU TANKOVÁ FRONTA [TFCZ]

5.1. Vstup do klanu se děje pouze na pozvání velení klanu, konkrétně toto pozvání může učinit náborový důstojník, samozřejmě velitel klanu a po dohodě kdokoli ze zástupců, zde je nutná konzultace s náborovým důstojníkem.

5.2. Přijetí se vždy děje na pozvání vedení klanu. Vedení si ovšem vyhrazuje právo na individuální posouzení kvalit hráče a za určitých podmínek, je možné se akademii vyhnout. Jde ovšem o mimořádné případy, navíc shoda vedení musí být nadpoloviční.

5.3. Do hlavního klanu nemůže být přijat nikdo, kdo svým intelektem a chováním nesplňuje představy vedení klanu. Vedení klanu si tímto vyhrazuje právo na okamžité vyloučení člena/ů, kteří budou kazit dobré jméno klanu, obtěžovat ostatní členy jakýmkoli způsobem, nebo způsobem který porušuje Pravidla klanu či stanovy.

5.4. Minimální požadavky pro přechod do klanu jsou

5.4.1. Aktivita ve hře minimálně 200 bitev za měsíc, což je cca necelých 7 bitev denně při délce měsíce 31 dní.

5.4.2. Pravidelná aktivita na klanovém discordu, minimálně jednou denně.

5.4.3. Průměrný tier 5 a vyšší.

5.4.4. WR minimálně 51 % stabilně, nebo se stoupající tendencí.

5.4.5. Celkový počet bitev minimálně 2OOO a vyšší.

5.5. Hlasová komunikace je podmínkou, aplikaci

Discord lze získat zdarma.

6. POVYŠOVÁNÍ V AKADEMII A KLANU

6.1. Povýšení v akademii klanu se provádí na základě:

6.1.1. Průměrného WR, které musí být minimálně 50 %.

6.1.2. Počtu bitev, kterých musí být minimálně 1500.

6.1.3. Registrace na discordu, bez kterého není povýšení možné.

6.1.4. Aktivitě na discordu, návštěva minimálně jednou denně.

6.1.5. Aktivitě ve hře, povýšit lze pouze hráče, jejichž počet bitev za den je 6 a vyšší.

6.1.6. Ochotě se učit a pomáhat ostatním členům komunity.

6.2. Povýšení v klanu TFCZ se udílí za mimořádný přínos komunitě, nebo za zásluhy.

Povýšení musí schválit vedení klanu a rozhodnutí musí být jednomyslné.

7. KLANOVÝ DISCORD

Účelem klanového discordu je co nejrychlejší komunikace mezi všemi členy komunity, zároveň jde o prostředek, jak se spojit s hráčem mimo hru. Jedná se jak o textové, tak o hlasové kanály.

7.1. Klanový Discord slouží k hlasové a textové komunikaci a je určen pouze pro členy klanu a akademií.

7.2. Nečlen má přístup pouze do kanálu #saloon, pro účel společného výcviku jsou zřízeny volně přístupné hlasové kanály.

7.3. Na klanovém Discordu jsou tato pravidla:

7.3.1. Hráči se k sobě navzájem chovají slušně.

7.3.2. Jakékoli nadávky jsou zakázány.

7.3.3. Osočování jednotlivých hráčů je nepřípustné.

7.3.4. Žádost o četu není závazná a platí oddíl 1. podsekce1.1. bod 6.

7.3.5. Vkládání nevhodného obsahu, obrázků s nevhodnou tématikou, nebo jiných nevhodných příloh se zakazuje.

7.4. Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel je postiženo dle seznamu sankcí bod 9. podsekce 9.4.

7.5. Výjimku z výše uvedených pravidel mají pouze sekce pro velení. Sekce jsou s omezeným přístupem.

7.6. Ostatní servery a chování na nich

7.6.1. Na jakémkoli cizím meziklanovém serveru se hráč chová slušně!

7.6.2. Pokud dojde k nevhodnému chování, bude hráč postižen dle seznamu sankcí bod 9.5.6. (Trest můžete obdržet i od jiného admina, či moderátora tohoto konkrétního serveru, ten bude, dle míry vašeho provinění, informovat vedení klanu).

7.6.3. Hráči nebudou "žebrat" o zakoupení tanků, nebo herní měny (Goldy) a to ani žertem! Nevrhá to dobré světlo na naši komunitu. Pokud hráč toto učiní, bude postižen dle seznamu sankcí bod 9.5.7.

7.6.4. Opakované, obzvláště hrubé a nevhodné chování na meziklanových serverech bude řešeno dle seznamu sankcí bod 9.5.8.

8. KLANOVÉ FÓRUM

Klanové fórum bylo zřízeno primárně ke komunikaci mezi hráči. Tato forma komunikace se ukázala být značně komplikovanou a vzhledem k rychlosti komunikace na discordu i zastaralou. Nicméně fórum je zachováno jako přehledný zdroj znalostí, jež naši hráči načerpali a nějakým způsobem zdokumentovali. Aby hráč mohl čerpat informace, musí být registrován na fóru (pak lze přejít na konkrétní část fóra i z discordu). Registrace probíhá dle běžných zvyklostí. Je ovšem nutné potvrdit email, který obsahuje aktivační link. Pak už stačí počkat na potvrzení od admina (může to chvilku trvat). Je žádoucí, aby všichni členové komunity měli na fórum přístup, a tedy byli registrováni. V případě, že zapomenete heslo, může vám admin udělit heslo nové.

9. SEZNAM SANKCÍ

9.1. Neaktivita na fóru, nebo na discordu: vyloučení z hlavního klanu, je možné přestoupit do akademie, po získání důvěry (pravidelná návštěva discordu a splnění podmínek, přijetí) je možný návrat do hlavního klanu.

9.2. Porušení pravidel klanu, nebo stanov: Dle míry provinění: Vyloučení z klanu, akademie i komunity, návrat není možný.

9.3. Vkládání nevhodného obsahu na fóru: odstranění příspěvku, napomenutí, při opakování vyloučení z fóra a s tím vyplívající vyloučení z hlavního klanu i z akademie.

9.4. Nevhodné chování ve hře: pokud jde o vypjaté situace v bitvě, není to považováno za porušení pravidel. Pokud se jedná o nevhodné chování po bitvě, je-li podán podnět, je to považováno za porušení pravidel a bude to řešeno individuálně v rámci vedení klanu a výsledek bude zveřejněn ve speciálním kanále na discordu. (Informováni budou pouze členové komunity a to sdělením, že hráč byl vyloučen z klanu a proč. Bližší informace budou komunitě sděleny pouze v případě, že půjde o zvlášť závažné provinění a pokud již nebude návrat takového hráče žádoucí. Při běžných prohřešcích a vyloučení na dobu určitou nebudou informace komunitě sděleny.) V mimořádných případech, kdy došlo k poškození dobré pověsti klanu a jeho komunity, bude zveřejněn vylučovací dekret, který zůstane ve volně přístupném kanále na discordu i na fóru.

Tímto aktem bude očištění klanu bráno za hotové.

9.5. Nevhodné chování na Discordu: hráč, který nedodrží pravidla klanového Discordu dle bodu 7. sekce 7.3., podsekce 7.3.1.7.3.5. bude dle míry provinění postižen takto:

9.5.1. Hrubé chování, nadávky: 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor.

9.5.2. Osočování jednotlivých hráčů: 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor.

9.5.3. Nevhodné chování směrem k moderátorovi: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor, případně admin.

9.5.4. Vstup na klanový Discord po opuštění nebo vyloučení z klanu: permaban.

9.5.5. Vkládání nevhodného obsahu: odstranění příspěvku, 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor, nebo permaban.

9.5.6. Nevhodné chování na serverech cizích klanů, primárně na serveru Společné odpočty: Odebrání oprávnění k přístupu do jednotlivých kanálů na serveru, nebo úplný zákaz přístupu na tento server. Uvědomte si, že ne všechny postihy na tomto serveru spadají do kompetence admina našeho klanu a může vás potrestat některý jiný admin, či moderátor.

9.5.7. "Žebrání" na serverech cizích klanů: hráči bude trvale odebrána možnost přístupu na tento server. Dále bude vyloučen z klanu a to: pokud jde o člena [TFCZ] s možností vstupu do jedné z akademie a po získání důvěry a splnění podmínek přijetí lze hráče opětovně přijmout zpět (jde o takzvané podmínečné vyloučení); pokud jde o člena akademie, je tento vyloučen bez možnosti návratu.

9.5.8. Jasně prokazatelné hrubé chování na Discordových serverech: Vyloučení z klanu i z komunity. (Takovéto chování je naprosto nepřípustné!) V mimořádných případech, kdy došlo k poškození dobré pověsti klanu a jeho komunity, bude zveřejněn vylučovací dekret, který zůstane ve volně přístupném

kanále na discordu i na fóru.

Tímto aktem bude očištění klanu bráno za hotové.

9.6. Vynášení interních sdělení o fungování a vnitřní struktuře klanu, stejně jako šíření obsahu fóra a Discordu se zakazuje. Jelikož se jedná o rozkrývání funkce klanu, je toto považováno za hrubé a neetické porušení vztahu ke komunitě a je to postiženo trvalým vyloučením z klanu, akademie i komunity a návrat není nikdy možný.

9.7. Nedodržování pravidel pro reprezentační tým: jakékoli porušení pravidel je důvodem k vyloučení z reprezentace. Míra postihu (myšleno pouze vyloučení z reprezentace, nebo zákaz účasti na turnaji) je zcela v rukou velitele turnaje/výcviku a užšího velení klanu.

10. [TFCZV] KLANOVÁ ODPOČÍVÁRNA

Jak stojí již na samém počátku tohoto dokumentu, jsme komunita, a proto si vážíme i členů, kteří nemůžou delší dobu hrát. Takovýto hráč by samozřejmě byl vyloučen pro neaktivitu i když bude omluven (myslí se neaktivita delší než dva měsíce, omluvenka má platnost měsíc, pak je nutné ji potvrdit znovu). Proto byl zřízen klan s názvem Tanková fronta-spící [TFCZV], tam se mohou přesunout hráči, kteří chtějí zůstat členy komunity i když zrovna nemůžou z nějakého důvodu hrát. Do tohoto klanu lze přejít pouze z hlavního klanu, z akademie není přechod možný. Přesun zpět do [TFCZ] se děje na žádost hráče.

11. ODKAZY

Na níže uvedených odkazech lze požádat o vstup do akademie. Žádat výjimku k přijetí lze pouze v mimořádných případech!)

Web: Tankova-fronta.webnode.cz

Fórum: tankovafronta.forumczech.com

12. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Z výše uvedených informací se může zdát, že komunita je velmi omezována, není tomu tak. Tento dokument má sloužit jako vodítko pro případné řešení konfliktních situací a nedorozumění. Zároveň jde o informační dokument pro nově příchozí hráče, aby měli přehled o tom, jaké jsou jejich povinnosti, práva a závazky. Vzhledem k množství výhod, které náš klan a komunita poskytuje, je nutné ošetřit alespoň nejdůležitější body, které z dokumentu vyplývají. Tento dokument bude umístěn na volně přístupnou část fóra, aby se s ním potencionální zájemci o členství v klanu a akademii mohli seznámit. Dokument bude aktualizován dle nejnovějších zkušeností.

!!!Registrací na fóru, nebo přijetím pozvánky z klanového discordu dobrovolně souhlasíte s výše uvedenými povinnostmi a závazky!!!

!!!!!Povinností každého stávajícího člena i nového žadatele je přečíst si tyto stanovy!!!!!

Verze stanov: 1.4.0

Poslední revize:1.9.2018